برای ارسال طرح‌ها و مستندات به موارد زیر توجه نمایید:

  • فرمت ارسالی طرح پی دی اف و یا صفحات مجزا تصویر باشد.
  • کل محتوا حداکثر 8 صفحه A3 درنظر گرفته شود.
  • طرح بصورت یک بخش توضیحات متنی و یک مجموعه تصاویر از محصول ارائه گردد.
  • در توضیحات متنی، محصول معرفی و درخصوص کاربر و نحوه استفاده آن مختصر شرح داده شود.
  • در توضیحات متنی، با توجه به معیارهای داوری، توضیحاتی خلاصه و گویا ارائه گردد و هدف انتخاب این نوع طراحی بیان گردد.
  • درصورت صادرات محصول، توضیحاتی مختصر ارائه گردد.
  • تصاویر ارسالی متعدد و با کیفیت باشد. تصاویر و طرح‌های پیش از طراحی (درصورت وجود) ارائه گردد.
  • کلیه تصاویر و متن ارسالی بدون اشاره به نام، عکس و یا لوگو طراح و شرکت باشد.