گفت و گو با دکتر حسن صادقی ناییی استاد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت پیرامون اهمیت طراحی صنعتی در تولید محصولات