مصاحبه اختصاصی مرکز طراحی ایران با جناب آقای مهدی اصل فلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، در حاشیه اختتامیه اولین جایزه طراحی ایران، پیرامون طراحی صنعتی و توسعه تولید ملی