مصاحبه با سید مهدی حمید زاده مدیر عامل شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد، پیرامون طراحی صنعتی و اهمیت فروش بین المللی

جناب آقای سید مهدی حمید زاده، در اولین دوره جایزه طراحی ایران بعنوان داور و نماینده بخش شرکت ها در این جشنواره حضور داشتند.