Logo Iran Design Office Final-2گوچک

طراحی داخلی هنام فارمد

حوزه طراحی داخلی فضای نوآوری و فناوری

رتبه سوم حوزه طراحی داخلی فضای نوآوری و فناوری - جشنواره طراحی صنعتی ایران 1401

شتاب‌دهنده هنام فارمد در حوزه سیستم های نوین دارورسانی فعالیت می کند. این شتابدهنده در سال 1397 با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد. هنام فارمد معتقد است که درگیر کردن افراد صنعت و دانشگاه، توسعه ایده های امیدوار کننده را سرعت می‌بخشد. هنام به عنوان یک پل کلیدی بین دانشگاه و صنعت شناخته می شود. تعهد ما به شناسایی، تامین مالی، مشارکت و همکاری نزدیک با کارآفرینان، نتایج برجسته ای را به همراه داشته است و همچنان ادامه دارد.

ویژگی‌های طرح ارائه شده: سازماندهی کارکرد فضا

طراح : امیرچخماق