فرم ثبت نام در
دومین دوره جایزه طراحی صنعتی ایران


یکی از دو بخش کاتالوگ و یا لینک معرفی محصول تکمیل گردد.

بصورت پیش فرض، طراح، نماینده شرکت برای پیگیری امور جایزه میباشد در غیر اینصورت نماینده شرکت را معرفی نمایید: