Logo Iran Design Office Final-2گوچک

طراحی داخلی ICAN

حوزه طراحی داخلی فضای نوآوری و فناوری

رتبه سوم حوزه طراحی داخلی فضای نوآوری و فناوری - جشنواره طراحی صنعتی ایران 1401

شتابدهنده  ICAN 
از ایده تا اجرا. تبدیل ایده‌های جذاب به محصولات و کاربردهای فناورانه در شتابدهنده ICAN

ویژگی‌های طرح ارائه شده: یکپارچگی طراحی مبلمان و محیط