میکروسکوپ رامان شرکت تکسان یک سیستم دقیق برای آنالیـز و مشخصه‌یابی مواد، بر اساس طیـف سنجی رامان است. طیف سنجی رامان روشی برای تجزیه و تحلیل مولکولی مواد است. از این میکروسکوپ می‌توان برای شناسایی مواد ناشناختـه (ماننـد جـرم شناســی و باسـتان شناسی)، درک ساختـار مولکولی (ماننـد درجـه تبلور و ساختار پلی مورف)، درک رابطه فضایی بین اجزای نمونه (مانند تجزیه و تحلیل نقص و پروفایل عمق) استفاده کرد.

 

مرکز طراحی ایران
اینستاگرام ما را دنبال کنید